Chương 3: Nơi hồi ức giao thoa

Butterfly gặp lại người quen cũ tưởng như đã chết ở Kazell trong khi truy đuổi đám pháp sư hắc ám. Cậu ấy là ai?

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 01

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 02

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 03

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 04

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 05

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 06

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 07

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 08

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 09

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 10

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 11

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 12

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 13

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 14

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 15

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 16

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 17

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 18

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 19

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 20

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 21

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 22

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 23

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 24

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 25

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 26

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 27

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 28

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 29

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 30

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 31

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 32

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 33

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 34

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 35

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 36

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 37

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 38

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 39

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 40

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 41

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 42

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 43

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 44

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 45

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 46

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 47

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 3 Trang 48