Chương 1: Nếm rượu

Nhiều năm qua đi, dưới sự bảo vệ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, thành Mondstadt đã được yên bình, người dân an cư lạc nghiệp. Nhưng, từ một góc tối nơi ánh mặt trời khó chiếu tới được, một âm mưu to lớn đang bắt đầu…

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 30

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 31

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 32

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 33

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 34

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 35

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 36

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 37

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 38

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 39

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 40

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 41

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 42

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 43

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 44

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 45

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 46

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 47

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 48

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 49

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 50

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 51

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 52

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 53

Truyện tranh Genshin Impact Chương 1 - Nếm rượu - Trang 54