Những kẻ trốn chạy: Moco

Những kẻ trốn chạy: Moco

Chương 6: Quyết định

Tiếp tục câu chuyện ở các tập trước, lần này Moco đã đưa ra quyết định quan trọng và tình cờ tìm ra di vật của mẹ, điều này sẽ ảnh hưởng gì đến các quyết định của Moco trong chặng đường phía trước?

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 01

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 02

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 03

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 04

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 05

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 06

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 07

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 08

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 09

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 10

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 11

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 12

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 13

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 14

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 15

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 16

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 17

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 18

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 19

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 6 Trang 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...