Chương 1: Lời nguyền của quỷ

Violet và Butterfly đến một thị trấn được cho là bị trúng lời nguyền của quỷ để cứu dân làng sau khi nhận nhiệm vụ từ Richter.

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 01

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 02

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 03

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 04

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 05

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 06

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 07

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 08

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 09

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 10

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 11

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 12

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 13

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 14

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 15

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 16

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 17

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 18

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 19

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 20

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 21

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 22

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 23

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 24

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 25

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 26

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 27

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 28

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 29

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 30

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 31

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 32

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 33

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 34

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 35

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 36

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 37

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 38

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 39

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 40

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 41

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 42

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 43

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 44

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 45

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 46

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 47

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 48

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 49

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 50

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 51

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh sáng và Bóng tối - Chương 1 Trang 52