Chương 2: Viêm sinh

Tuyên bố khi bọn người Fatui rời đi khiến cho thành phố không thể yên bình, bóng tối đang ngủ yên bỗng chốc xao động. Mà những người bảo vệ trẻ tuổi của thành Mondstadt lại không hề hay biết.

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 30

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 31

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 32

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 33

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 34

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 2 - Trang 35