Chương 12: Mây đen

Sương mù đã tan, Amber quyết tâm giải cứu Collei. Dưới sự nỗ lực của mọi người, vận mệnh của Collei có thể được thay đổi không?

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact Chương 12 Trang 30