Chương 13: Giáng lâm

Dưới sự hiệp lực, việc cứu giúp đã đến như lời hứa. Collei sau khi bắt đầu cuộc sống mới sẽ gặp lại người bạn cũ thần bí.

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact Chương 13 Trang 26