Chương 7: Chiếc hộp

Theo tiến trình điều tra, một ký ức xưa cũ lần nữa được phơi bày.

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact - Chương 7 - Trang 30