Chương 4: Biến động

Vụ án Hắc Hỏa vẫn không có chút tiến triển nào, hai người mà Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber vô tình gặp được, lại mang đến sự chuyển biến cho vụ án.

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact Chương 4 Trang 28