Mở đầu: Bài ca của gió

Sau khi Phong Thần Barbatos tạo dựng thành Mondstadt để giúp dân chúng ổn định cuộc sống, ngài mang theo cây đàn yêu thích đi về phương xa. Ngàn năm sau, thành Mondstadt lại một lần nữa rơi vào cảnh hiểm nguy. Đám quý tộc do Lawrence cầm đầu lạm dụng quyền lực, khiến người dân rơi vào cảnh lầm than. Khi Lễ Đánh Cầu tổ chức mỗi năm một lần gần bắt đầu, một người khách thần bí đến Mondstadt, mục đích của hắn là gì?

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 1

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 2

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 3

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 4

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 5

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 6

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 7

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 8

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 9

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 30

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 31

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 32

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 33

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 34

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 35

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 36

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 37

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 38

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 39

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 40

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 41

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 42

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 43

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 44

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 45

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 46

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 47

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 48

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 49

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 50

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 51

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 52

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 53

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 54

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 55

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 56

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 57

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 58

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 59

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 60

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 61

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 62

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 63

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 64

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 65

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 66

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 67

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 68

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 69

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 70

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 71

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 72

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 73

Truyện tranh Genshin Impact - Chương mở đầu - Bài ca của gió - Trang 74