Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 2
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 3
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 4
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 5
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 6

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 7
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 8
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 9
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 10
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 11

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 12
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 13
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 14
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 15
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 16

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 17
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 18
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 19
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 20
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 21

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 22
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 23
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 24
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 25
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 26

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 27
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 28
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 29
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 30
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 31

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 32
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 33
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 34
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 35
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 36

Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 37
Ngắm cosplay Liên Minh Huyền Thoại tại TGC 2012 - Ảnh 38

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...