Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên

Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 2
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 3
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 4
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 5
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 6

Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 7
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 8
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 9
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 10
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 11
Cosplay Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...