Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It’s About Time

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 2
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 3
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 4
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 5
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 6

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 7
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 8
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 9
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 10
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 11

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 12
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 13
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 14
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...